top of page

เหล็กกัลวาไนซ์กล่องเหลี่ยม PRE ZINC GI

**กรุณาเช็คสต็อคก่อนการสั่งซื้อ** สอบถาม @WATSADU4U

รายการเหล็กกล่องกัลวาไนซ์หนาจริงนน./เส้นเส้น/มัด
กล่องเหลี่ยมGI 3/4" x 1.20 มม.1.13.63196
กล่องเหลี่ยมGI 3/4" x 1.50มม.1.34.29196
กล่องเหลี่ยมGI 1" x 1.00มม.0.93.82196
กล่องเหลี่ยมGA 1" x 1.00มม.0.93.9196
กล่องเหลี่ยมGI 1" x 1.00มม.14196
กล่องเหลี่ยมGI 1" x 1.20มม.1.14.77196
กล่องเหลี่ยมGI 1" x 1.50มม.1.35.49196
กล่องเหลี่ยมGI 1" x 1.80มม.1.66.78196
กล่องเหลี่ยมGI 1.1/4" x1มม.15.65144
กล่องเหลี่ยมGI 1.1/4" x1.2มม.1.16.32144
กล่องเหลี่ยมGI 1.1/4" x1.5มม.1.37.35144
กล่องเหลี่ยมGI 1.1/2" x1.2มม.1.17.29100
กล่องเหลี่ยมGI 1.1/2" x1.5มม.1.38.76100
กล่องเหลี่ยมGI 1.1/2" x1.8มม.1.59.96100
กล่องเหลี่ยมGI 1.1/2" x1.8มม.1.610.48100
กล่องเหลี่ยมGI 1.1/2" x2มม.1.8512.11100
กล่องเหลี่ยมGI 2" x 1.20มม.1.19.7764
กล่องเหลี่ยมGI 2" x 1.50มม.1.311.5464
กล่องเหลี่ยมGI 2" x 1.50มม.1.3512.0564
กล่องเหลี่ยมGI 2" x 1.80มม.1.513.3564
กล่องเหลี่ยมGI 2" x 1.80มม.1.614.2164
กล่องเหลี่ยมGI 2" x 2.00มม.1.8516.3864
กล่องเหลี่ยมGI 2" x 2.30มม.2.0518.1564
กล่องเหลี่ยมGI 2" x 3.20มม.2.925.4164
กล่องเหลี่ยมGI 3" x 1.50มม.1.317.6336
กล่องเหลี่ยมGI 3" x 1.80มม.1.622.0136
กล่องเหลี่ยมGI 3" x 2.00มม.1.8525.1836
กล่องเหลี่ยมGI 3" x 2.30มม.2.0527.6136
กล่องเหลี่ยมGI 4" x 1.80มม.1.629.625
กล่องเหลี่ยมGI 4" x 2.00มม.1.8533.625
กล่องเหลี่ยมGI 4" x 2.30มม.2.0537.425
กล่องเหลี่ยมGI 4" x 2.50มม.2.143.425
กล่องเหลี่ยมGI 4" x 3.20มม.2.952.525

เหล็กกัลวาไนซ์ PRE ZINC GI กล่องเหลี่ยม

 • ขนาดอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายขาย (สินค้าเช็คสต็อคก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง)
  GI 3/4 x 3/4 x 1.2 มม (196 ส/มัด วัดได้ 18 มม)
  GI 1'' x 1'' x 1.0 มม (121 ส/มัด วัดได้ 23 มม)
  GI 1'' x 1'' x 1.2 มม (144 ส/มัด วัดได้ 24.6 มม)
  GI 1'' x 1'' x 1.4 มม od 22 มม (196 ส/มัด วัดได้ 22 มม.)
  GI 1'' x 1'' x 1.4 มม od 25 มม (100 ส/มัด วัดได้ 25 มม.)
  GI 1'' x 1'' x 1.6 มม (121 ส/มัด วัดได้ 23 มม)
  GI 1'' x 1'' x 1.8 มม (196 ส/มัด วัดได้ 23 มม)
  GI 1''1/4 x 1''1/4 x 1.1 มม. (100 ส/มัด วัดได้ 31.7 มม.)
  GI 1''1/4 x 1''1/4 x 1.6 มม. (100 ส/มัด วัดได้ 32 มม)
  GI 1''1/2 x 1''1/2 x 1.2 มม (100 ส/มัด วัดได้ 35.9 มม)
  GI 1''1/2 x 1''1/2 x 1.5 มม (100 ส/มัด วัดได้ 35.9 มม)
  GI 1''1/2 x 1''1/2 x 1.7 มม (100 ส/มัด วัดได้ 38 มม)
  GI 2'' x 2'' x 1.2 มม (64 ส/มัด วัดได้ 48 มม)
  GI 2'' x 2'' x 1.4 มม (64 ส/มัด วัดได้ 48 มม)
  GI 2'' x 2'' x 1.8 มม. (64 ส/มัด วัดได้ 49 มม)
  GI 4'' x 4'' x 1.6 มม. (16 ส/มัด วัดได้ 100 มม)
bottom of page