top of page

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ GI PRE ZINC

**กรุณาเช็คสต็อคและราคาก่อนสั่งซื้อ** สอบถาม @WATSADU4U

 

 

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ C 3 นิ้วตัวซีกัลวาไนซ์ GI 60 X 30 X 10 X 1.20 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 75 X 45 X 15 X 1.00 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GA 75 X 45 X 15 X 1.00 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 75 X 45 X 15 X 1.20 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 75 X 45 X 15 X 1.50 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 75 X 45 X 15 X 1.80 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 75 X 45 X 15 X 2.00 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 75 X 45 X 15 X 2.30 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GA 75 X 45 X 15 X 2.30 มม. 
  
เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ C 4 นิ้วตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 1.20 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 1.50 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 1.80 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 1.80 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 2.00 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 2.30 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 3.20 มม. 
 

 

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ C 5 นิ้วตัวซีกัลวาไนซ์ GI 125 X 50 X 20 X 2.00 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 125 X 50 X 20 X 2.30 มม. 
 

ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 125 X 50 X 20 X 3.20 มม.

 

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ C 6 นิ้วตัวซีกัลวาไนซ์ GI 150 X 50 X 20 X 2.00 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 150 X 50 X 20 X 2.30 มม. 
 ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 150 X 50 X 20 X 3.20 มม. 

 

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ PRE ZINC GI

฿0.00Price
 • เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ GI PRE ZINC (กรุณาเช็คสต็อคก่อนสั่งซื้อและชำระเงินทุกครั้ง)
  หมวดเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์

  หมวดเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ C 3 นิ้ว

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 60 X 30 X 10 X 1.20 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 75 X 45 X 15 X 1.00 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GA 75 X 45 X 15 X 1.00 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 75 X 45 X 15 X 1.20 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 75 X 45 X 15 X 1.50 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 75 X 45 X 15 X 1.80 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 75 X 45 X 15 X 2.00 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 75 X 45 X 15 X 2.30 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GA 75 X 45 X 15 X 2.30 มม.

   

  หมวดเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ C 4 นิ้ว

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 1.20 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 1.50 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 1.80 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 2.00 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 2.30 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 100 X 50 X 20 X 3.20 มม.

   

  หมวดเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ C 5 นิ้ว

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 125 X 50 X 20 X 2.00 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 125 X 50 X 20 X 2.30 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 125 X 50 X 20 X 3.20 มม.

   

  หมวดเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ C 6 นิ้ว

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 150 X 50 X 20 X 2.00 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 150 X 50 X 20 X 2.30 มม.

  ตัวซีกัลวาไนซ์ GI 150 X 50 X 20 X 3.20 มม.

bottom of page